Movielogr

Junko Yashiro

Movielogr users have logged 2 movies featuring Junko Yashiro.

Movies logged featuring Junko Yashiro
TitleDirector(s)Year Released
Gamera vs. JigerNoriaki Yuasa1970
Gamera vs. VirasNoriaki Yuasa1968