MovieLogr

movie poster

Average Rating: 7.0/10

View on: IMDb | TMDb

Twilight of the Cockroaches (1989)

Directed by Hiroaki Yoshida

Most recently watched by sleestakk

Overview

A messy bachelor’s apartment is a paradise for the huge colony of cockroaches living there: no sprays, no traps, and plenty of food. When the homeowner’s girlfriend moves in, however, the party comes to an abrupt end, and the roaches must quickly adapt to a life of struggling for survival. Combines animation with live actors.

Length 105 minutes

Actors

Seiko Nakano | Reiko Suzuki | Masato Hirano | Michitaka Kobayashi | Akiko Tsuboi | Ryôichi Tanaka | Masato Furuoya | Mariko Fukushima | Masato Tsujimura | Mitsutoshi Ishigami | Taeko Nakanishi | Katsuji Mori | Yoku Shioya | Yuusaku Yara | Toshio Furukawa | Hajime Hana | Tetsurō Tamba | Keisuke Ootori | Masatō Ibu | Takeshi Kusaka | Tanie Kitabayashi | Hiroshi Yagyu | Mitsuru Hirata | Kozo Shioya | Atsuko Asano | Setsuko Karasuma | Eri Watanabe | Ichirôta Miyakawa | Kaoru Kobayashi