MovieLogr

movie poster

Average Rating: 6.5/10

View on: IMDb | TMDb

The Secret of the Telegian (1960)

Directed by Jun Fukuda

Most recently watched by sensoria, sleestakk, sleestakk

Overview

Men are being murdered by a psycho called “The Telegian,” who uses a matter-transmitting device to locate his victims.

Length 85 minutes

Actors

Yoshio Tsuchiya | Yoshifumi Tajima | Akihiko Hirata | Seizaburô Kawazu | Tadao Nakamaru | Ikio Sawamura | Koji Tsuruta | Sachio Sakai | Yumi Shirakawa | Yutaka Sada | Tsuruko Mano | Fuyuki Murakami | Senkichi Ômura | Shin Ôtomo | Ren Yamamoto | Akira Sera | Takamaru Sasaki | Kiyomi Mizunoya | Fumindo Matsuo