MovieLogr

movie poster

Average Rating: 5.5/10

View on: IMDb | TMDb

Cho Kamen Rider Den-O & Decade NEO Generations: The Onigashima Warship (2009)

Directed by Ryuta Tasaki

Most recently watched by sleestakk

Overview

Under the impression that they saved the World of Den-O, Tsukasa Kadoya (Kamen Rider Decade) and company begin their journey to the World of Kabuto when they are halted by Sieg who presents them a manuscript that detailed the legendary Oni Conquest with Momotaros’ image on it. As this occurred, the Tarōs mysteriously vanish from the DenLiner as they are about to help Kotaro Nogami (Kamen Rider New Den‑O) out with the true threat to their world.

Length 80 minutes

Actors

Kenichi Suzumura | Kenjiro Ishimaru | Shin-ichiro Miki | Renji Ishibashi | Nobuyuki Hiyama | Toshihiko Seki | Masaki Terasoma | Masahiro Inoue | Yuichi Nakamura (Actor) | Hōchū Ōtsuka | Koji Yusa | Rina Akiyama | Dôri Sakurada | Akina Minami | Shingo Yanagisawa | Kenji Matsuda | Eisuke Sasai | Kenji Tominaga | Tamaki Matsumoto | Tarô Suruga | Takuya Mizoguchi | Kimito Totani | Yuuki Ogoe | Kanna Mori | Daisuke Ono | Jiro Okamoto | Eiji Takigawa | Ruka Sawaki | Tomoko Ishii | Naoki Nagase | Toshihiro Ogura | Shinichi Kaneda | Shoma Yashiro | Kiyotaka Yamada | Ouki Fujimoto | Yuta Owada | Kenzou Ryu | Yoshimasa Tanno | Mark Okita