MovieLogr

movie poster

Average Rating: 8.0/10

View on: IMDb | TMDb

Tampopo (1985)

Directed by Juzo Itami

Most recently watched by sleestakk, elisabethwithns, sleestakk

Overview

A pair of truck drivers happen onto a decrepit roadside fast food stop selling ramen noodles. The widowed owner, Tampopo, begs them to help her turn her establishment into a paragon of the “art of noodle soup making”.

Length 115 minutes

Actors

Chishū Ryū | Gilyak Amagasaki | Ryutaro Otomo | Yoriko Dôguchi | Narutoshi Hayashi | Hideji Ôtaki | Masahiko Tsugawa | Akio Tanaka | Ei Takami | Chôei Takahashi | Hitoshi Takagi | Setsuko Shinoi | Kinzoh Sakura | Yoshihei Saga | Mariko Okada | Nobuo Nakamura | Fukumi Kuroda | Yoshihiro Katô | Yoshi Katô | Kensô Katô | Toshimune Kato | Hisashi Igawa | Isao Hashizume | Sen Hara | Mario Abe | Rikiya Yasuoka | Koji Yakusho | Ken Watanabe | Nobuko Miyamoto | Tsutomu Yamazaki