MovieLogr

movie poster

Average Rating: 8.0/10

View on: IMDb | TMDb

Tampopo (1985)

Directed by Juzo Itami

Most recently watched by sleestakk, elisabethwithns, sleestakk

Overview

A pair of truck drivers happen onto a decrepit roadside fast food stop selling ramen noodles. The widowed owner, Tampopo, begs them to help her turn her establishment into a paragon of the “art of noodle soup making”.

Length 115 minutes

Actors

Ken Watanabe | Koji Yakusho | Toshiya Fujita | Nobuo Nakamura | Hitoshi Takagi | Tsutomu Yamazaki | Nobuko Miyamoto | Hisashi Igawa | Mariko Okada | Yoshi Katô | Chôei Takahashi | Narutoshi Hayashi | Rikiya Yasuoka | Sen Hara | Hyôe Enoki | Ryutaro Otomo | Hideji Ôtaki | Yoshihiro Katô | Masahiko Tsugawa | Kinzoh Sakura | Mario Abe | Isao Hashizume | Toshimune Kato | Kensô Katô | Fukumi Kuroda | Yoshihei Saga | Setsuko Shinoi | Ei Takami | Akio Tanaka | Gô Awazu | Yoriko Dôguchi | Gilyak Amagasaki