MovieLogr

movie poster

Average Rating: 7.5/10

View on: IMDb | TMDb

Labyrinth of Cinema (2019)

Directed by Nobuhiko Ōbayashi

Most recently watched by sleestakk

Overview

The story centers on a group of young people who travel back in time when they are in a movie theater just before closing time. They witness deaths during the closing days of Japan’s feudal times and on the battlefront in China before they are sent to Hiroshima just before the Aug. 6, 1945, atomic bombing of the city.

Length 179 minutes

Actors

Ayumi Ito | Tadanobu Asano | Mickey Curtis | Takehiro Murata | Eri Watanabe | Nenji Kobayashi | Toshie Negishi | Maiko Kawakami | Takashi Sasano | Takako Tokiwa | Riko Narumi | Isshin Inudô | Keishi Nagatsuka | Nobuhiko Ōbayashi | Shunsuke Kubozuka | Tsurutaro Kataoka | Gorô Inagaki | Yoshihiko Hosoda | Toshinori Omi | Wakaba Irie | Tetsuya Takeda | Kayoko Shiraishi | Hiroyuki Watanabe | Makoto Tezuka | Saki Terashima | Tokio Emoto | Yoshikazu Ebisu | Kiyotaka Nanbara | Tôru Shinagawa | Hiroshi Inuzuka | Takuro Atsuki | Hirona Yamazaki | Shinnosuke Mitsushima | Takahito Hosoyamada | Yukihiro Takahashi | Rei Yoshida | Yuri Nakae | Soujiro Hongo | Yoshiyuki Omori