MovieLogr

movie poster

Average Rating: 6.5/10

View on: IMDb | TMDb

Seven Swords (2005)

Directed by Tsui Hark

Most recently watched by sensoria, sensoria, sleestakk

Overview

Seven warriors come together to protect a village from a diabolical General.

Rated R | Length 153 minutes

Actors

Guo Feng-Qiang | Lin Hai-Bin | Wong Chi-Man | Liu Ming-Zhe | Li Hai-Tao | Ma Jing-Wu | Huang Peng | Zhang Jingchu | Tai Li-Wu | Duncan Lai | Jason Pai Piao | Chi Kuan-Chun | Michael Wong | Kim So-yeon | Sun Honglei | Donnie Yen | Liu Chia-Liang | Lu Yi | Charlie Yeung | Leon Lai