Movielogr

movie poster

Average Rating: 7.5/10

View on: IMDb | TMDb

Jigoku (1960)

Directed by Nobuo Nakagawa

Most recently watched by sensoria, zombiefreak

Overview

A group of sinners involved in interconnected tales of murder, revenge, deceit and adultery all meet at the Gates of Hell.

Length 99 minutes

Actors

Shigeru Amachi | Utako Mitsuya | Yôichi Numata | Hiroshi Hayashi | Kanjûrô Arashi | Jun Ôtomo | Akiko Yamashita | Kiyoko Tsuji | Fumiko Miyata | Akira Nakamura | Kimie Tokudaiji | Akiko Ono | Tomohiko Ôtani | Kôichi Miya | Sakutarō Yamakawa | Rei Ishikawa | Hiroshi Shingûji | Hiroshi Izumida | Yôzô Takamura | Yûzô Harumi | Katsuzô Kitamura | Kazuki Nishi | Shinji Suzuki | Takashi Yamaguchi | Minoru Miyake | Takamitsu Watanabe | Tatsuhiro Oka