Movielogr

movie poster

Average Rating: 5/10

View on: IMDb | TMDb

Sister Street Fighter: Fifth Level Fist (1976)

Directed by Shigehiro Ozawa

Most recently watched by sensoria

Overview

Kiku Nakakawa, the only daughter of an old kimono shop owner in Kyoto, is enthusiastic about karate. To help her friend Michi avenge her brother, she sneaks into a movie studio in Kyoto where a drug dealing syndicate is based.

Length 76 minutes

Actors

Etsuko Shihomi | Mitchi Love | Ken Wallace | Hiroshi Tanaka | Hal Gold | Tony Cetera | Tsunehiko Watase | Claude Gagnon | Masafumi Suzuki | Masako Araki | Iwao Tabuchi | Yoshiki Yamada | Takanori Oya | Yoshihiro Igarashi | Masataka Iwao | Akira Shioji | Shunji Sasaki | Takaya Shimoyama | Nobuo Kawai | Ryûji Katagiri | Thunder Sugiyama | Tsuyako Okajima | Ryôzô Maekawa | Tsutomu Sakai | Seigo Inoue | Toshio Tomogane | Reiichi Hatanaka | Eiji Minakata | Shinsuke Yamane | Taro Ibuki | Tetsuya Yûki | Takashi Shirai | Ryuji Komine | Seizô Fukumoto | Junpei Arishima | Satoshi Kurihara | Kuniomi Kitani