Movielogr

movie poster

Average Rating: 7/10

View on: IMDb | TMDb

Clan of Amazons (1978)

Directed by Chor Yuen

Most recently watched by sleestakk

Overview

The Embroidery Bandit is stealing treasures while blinding his victims. The hero Liu Xiaofeng is called in to solve the mystery. The evidence points to the all-woman Clan of the Red Shoes - but appearances can be deceptive.

Length 88 minutes

Actors

Yuen Wah | Norman Chu | Kara Hui | Elliot Ngok | Fung Ging-Man | Sai Gwa-Pau | Hsu Hsia | Yuen Bun | Pei Chi Huang | Ching Li | Chong Lee | Cheung Ying | Ku Kuan-Chung | Tony Liu | Ling Yun | Cheng Miu | Lam Fai-Wong | Ngaai Fei | Deborah Lee | Chan Shen | Shih Szu | Lau Wai-Ling | Yeung Chi-Hing | Wong Ching-Ho | Ou-Yang Sha-Fei | Wang Han-Chen | Chui Fat | Shum Lo | Teresa Ha Ping | Wong Chi-Ming | Alan Chan Kwok-Kuen | Ming Fung | Manor Chan Man-Na | Jacky Chen Shao-Lung | Gam Tin-Chue | Ting Tung | Law Keung