MovieLogr

movie poster

Average Rating: 6.0/10

View on: IMDb | TMDb

Moscow-Cassiopeia (1974)

Directed by Richard Viktorov

Most recently watched by sleestakk

Overview

Start of interstellar expedition equipped by “pioneers”(soviet scouts).

Length 85 minutes

Actors

Natalya Strizhenova | Natalya Fateeva | Yuri Medvedev | Pyotr Merkuryev | Vasili Merkuryev | Innokentiy Smoktunovskiy | Artyom Karapetyan | Lev Durov | Irina Savina | Nadezhda Ovcharova | Misha Yershov | Aleksandr Grigoryev | Vladimir Savin | Vladimir Basov Jr. | Olga Bityukova