MovieLogr

movie poster

Rating: 4.5 stars

Tags

Alamo Drafthouse - South Lamar

Seen 1 time

Seen on: 02/16/2012

View on: IMDb | TMDb

Spirited Away (2001)

Directed by Hayao Miyazaki

Family

Most recently watched by sleestakk, sleestakk, lordofthemovies, BTSjunkie, lolareels, sleestakk, sensoria, sleestakk

Overview

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Rated PG | Length 125 minutes

Actors

Rumi Hiiragi | Miyu Irino | Mari Natsuki | Takashi Naito | Yasuko Sawaguchi | Tatsuya Gashûin | Yumi Tamai | Tsunehiko Kamijô | Yo Oizumi | Bunta Sugawara | Ryûnosuke Kamiki | Takehiko Ono | Kaori Yamagata | Koba Hayashi | Akio Nakamura | Ken Yasuda | Noriko Kitou | Shirō Saitō | Shigeyuki Totsugi | Shigeru Wakita | Michiko Yamamoto | Hiromi Takeuchi | Masayuki Kizu | Yayoi Kazuki | Mayumi Sako | Keiko Tsukamoto | Shinji Tokumaru | Masahiro Asano | Kazutaka Hayashida | Ikuko Yamamoto | Mina Meguro | Tetsurô Ishibashi | Katsutomo Shîbara | Shinobu Katabuchi | Naoto Kaji | Yoshitaka Sukegawa | Aki Tachikawa | Noriko Yamaya | Katsuhisa Matsuo | Yôko Ôno | Sachie Azuma | Sonoko Soeda | Akiko Tomihira | Minako Masuda | Orika Ono | Rina Yamada | Miwa Takachi | Makiko Oku

Viewing Notes

Part of the Studio Ghibli retrospective going on at the Alamo Drathouse. Love this movie, never saw it on the big screen during its initial run. So glad to see it in its original Japanese language.

Comments

No comments yet. Log in and be the first!