Movielogr

Lun Ga-Chun

Movielogr users have logged 6 movies featuring Lun Ga-Chun.

Movies logged featuring Lun Ga-Chun
TitleDirector(s)Year Released
Dirty HoLiu Chia-Liang1979
Invincible EnforcerCheng Kang1979
Kung Fu Instructor, TheSun Chung1979
Proud Twins, TheChor Yuen1979
Shaolin MantisLiu Chia-Liang1978
Soul of the SwordHua Shan1978